Ehitistele on standardite alusel ja seadusest tulenevalt määratud kindlaks nõuded, millega hoone ehitamisel tuleb arvestada. Tuleohutusauditi võib läbi viia ainult tase 6 tuleohutusekspert.

Ehitusluba olemas

Ehitusseadustikust tulenevalt vastutab hoone ohutuse eest hoone omanik ja on ka vastutav ehituse dokumenteerimise ja ehitusdokumentide säilitamise eest (ehituspäevik, kaetud tööde aktid, toote sertifikaadid jne.). Ehituse teostusdokumenid võimaldavad kontrollida, et hoone oleks ehitatud vastavalt ehitusloa saanud projektile. Tuleohutuse nõuded peavad vastama päästeameti kooskõlastatud ehitusloa saanud ehitusprojekti tuleohutus osale.

Kui ehitusdokumendid puuduvad või on puudulikud saab need asendada ehitise tuleohutusauditi läbiviimisega.

Ebaseaduslik ehitis

Ehitise seadustamisel tuleb tõendada omavoliliselt püstitatud, ümberehitatud või laiendatud hoone tuleohutusliku olukorra vastavus nõuetele, selleks viiakse läbi tuleohutus audit.

1. Dokumentide ülevaatamine

2.Objekti ülevaatus ja olukorra fikseerimine

3.Positiivse otsuse korral

Positiivse tuleohutusauditi väljastamine

4.Negatiivse otsuse korral

Negatiivne audit (puuduste ülevaade)

Tellijapoolne puuduste kõrvaldamine

Puuduste parandamise kohta tõendite esitamine / Kordus visiit

Positiivse auditi väljastamine

Lähteandmed:

Objekti address

Ehitusprojekt/Mõõdistusprojekt

Küttekolde dokumentatsioon

Korstnapühkimise akt (eramu kuni 5 aastat vana, kortermaja kuni 1 aasta vana)

Lähima hüdrandi kontrolli akt (olemas olul)

Muu asjassepuutuv olemas olev dokumentatsioon.

Millal tellida tuleohutusaudit?

Kasutusloa taotlemisel päästeametile tuleohtliku olukorra nõuetega vastavuse tõendamine.

Tuleohutus alase teostusdokumentatsioonide asendamine.

Hoone tegelik tuleohutus olukord erineb ehitusprojektist.

Ehitise seadustamine.

Soovite hinnangut ehitise tuleohutuslikule seisukorrale.

Tuleohtusauditit puudutavad küsimused?
Võtke meiega ühenudust ning anname nõu!