Ehitistele on standardite alusel ja seadusest tulenevalt määratud kindlaks nõuded, millega hoone ehitamisel tuleb arvestada. Tuleohutusauditi võib läbi viia ainult tase 6 tuleohutusekspert.

Ehitusluba olemas

Ehitusseadustikust tulenevalt vastutab hoone ohutuse eest hoone omanik ja on ka vastutav ehituse dokumenteerimise ja ehitusdokumentide säilitamise eest (ehituspäevik, kaetud tööde aktid, toote sertifikaadid jne.). Ehituse teostusdokumendid võimaldavad kontrollida, et hoone oleks ehitatud vastavalt ehitusloa saanud projektile. Tuleohutuse nõuded peavad vastama päästeametiga kooskõlastatud ehitusloa saanud ehitusprojekti tuleohutusosale.

Kui ehitusdokumendid puuduvad või on puudulikud saab need asendada ehitise tuleohutusauditi läbiviimisega.

Ebaseaduslik ehitis

Ehitise seadustamisel tuleb tõendada omavoliliselt püstitatud, ümberehitatud või laiendatud hoone tuleohutusliku olukorra vastavust nõuetele, selleks viiakse läbi tuleohutusaudit.

 • Dokumentide ülevaatamine
 • Objekti ülevaatus ja olukorra fikseerimine
 • Positiivse otsuse korral
  • Positiivse tuleohutusauditi väljastamine
 • Negatiivse otsuse korral
  • Negatiivne audit (puuduste ülevaade)
  • Tellijapoolne puuduste kõrvaldamine
  • Puuduste parandamise kohta tõendite esitamine / Kordus visiit
  • Positiivse auditi väljastamine

Lähteandmed:

 • Objekti address
 • Ehitusprojekt/Mõõdistusprojekt
 • Küttekolde dokumentatsioon
 • Korstnapühkimise akt (eramu kuni 5 aastat vana, kortermaja kuni 1 aasta vana)
 • Lähima hüdrandi kontrolli akt (olemasolul)
 • Muu asjassepuutuv olemasolev dokumentatsioon.

Millal tellida tuleohutusaudit?

 • Kasutusloa taotlemisel päästeametile tuleohtliku olukorra nõuetele vastavuse tõendamine.
 • Tuleohutusalase teostusdokumentatsiooni asendamine.
 • Hoone tegelik tuleohutuslik olukord erineb ehitusprojektist.
 • Ehitise seadustamine.
 • Soovite hinnangut ehitise tuleohutuslikule seisukorrale.

Tuleohtusauditit puudutavad küsimused?

Võtke meiega ühendust ning anname nõu!