Ehitise audit on ehitusinseneri hinnang olemasolevale ehitisele. Hinnatakse ehitise konstruktiivset ohutust ja tehnosüsteemide toimimist. Ehitusprojekti olemasolul hinnatakse ka ehitusprojektile vastavust. Ehitise audti eesmärk on tõendada kohalikule omavalitsusele hoone nõuetele vastavust kasutusloa taotlemiseks.

Teostame ehitise auditeid eramutele, kortermajadele ja muudele elamiseks mitte kasutatavatele hoonetele. Ehitise auditi koostamiseks teostatakse objekti ülevaatus, selgitatakse välja nõuetele vastavus ja koostatakse ehitise auditi aruanne. Ehitise auditi koostamisel lähtutakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi määrusest Ehitise auditi tegemise kord, 12.10.2020 nr 61

Millala on vaja ehitise audit teostada:

  • Omavoliliselt püstitatud, laiendatud või ümberehitatud hoone seadustamisel;
  • Puudub ehitamist kajastav teostusdokumentatsioon (ehituspäevik, kaetud tööde aktid);
  • Hoone on ehitatud ehitusprojektist erinevalt.

Küsimused ehitise auditi koostamise kohta?

Võtke meiega ühendust ning anname nõu!