Ehitised, mis on püstitatud, laiendatud või ümberehitatud ilma õigusliku aluseta ehk ilma ehitusluba taotlemata on Eesti seadusandluse mõistes omavoliliselt püstitatud ja tuleb seadustada. Omavoliline ehitustegevus on tegevus, mille teostamiseks oleks olnud vaja ehitusseadustiku lisa 1 järgi taotleda ehitusluba või ehitusteatis.

Enne tänakehtiva ehitusseadustiku vastuvõtmist (01.07.2015) ehitatud ehitiste seadustamiseks on kehtestatud erireeglid ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses. Erireeglid jagavad seadustamise kahte kategooriasse: Ehitised, mis on ehitatud enne 01.01.2003 (enne ehitusseaduse vastuvõtmist) ja ehitised, mis on ehitatud peale 01.01.2003 aga enne 01.07.2015 (enne tänakehtiva ehitusseadustiku vastuvõtmist).

Omavoliline ehitustegevus enne 01.01.2003

Antud ehitiste puhul on tähtsamail kohal ehitise ohutus nii inimesele kui ka keskkonnale. Omavoliliselt püstitatud ehitise ohutuse tõendamiseks tuleb omanikul tellida ehitise audit, elektripaigaldise audit ja tuleohutusaudit ja vajadusel muu asjakohane mõõdistusprotokoll . Kui ekspertiiside tulemusel on ehitis ohutu, siis võib omanik taotleda ehitisele kasutusloa, kui aga ehitis ei vasta ohutusnõuetele, tuleb omanikul enne kasutusloa taotlemiste ehitis nõuetega vastavusse viia. Kui omavolilise ehitise kohta on alustatud järelevalve menetlus, siis võib juhtuda, et ümberehitamiseks tuleb taotleda ka eraldi ehitusluba/ -teatis. Lisaks tuleb omanikul ehitisregistrile esitada ka hoone mõõdistusprojekt, et ehitisregistrisse saaks kanda hoone aktuaalsed joonised ja õiged tehnilised andmed.

Omavoliline ehitustegevus 01.01.2003 kuni 01.07.2015

Lisaks ohutusnõuetele peavad peale 01.01.2003 aastat omavoliliselt ehitatud ehitised vastama ka hetkel kehtivale maa- ala planeeringule. Kui ebaseaduslik hoone planeeringule ei vasta, siis ehitise seadustamine ei ole võimalik. Seadustamiseks tuleks siis hoone kas ümberehitada või kui on võimalik alustada planeeringu muutmist. Ehitise ohutuse hindamiseks tuleb teostada ehitise audit, elektripaigaldise audit ja tuleohutusaudit ja vajadusel muud asjakohased mõõdistusprotokollid. Lisaks tuleb omanikul ehitisregistrile esitada ka hoone mõõdistusprojekt, et ehitisregistrisse saaks kanda hoone aktuaalsed joonised ja õiged tehnilised andmed.

Omavoliliselt ehitatud ehitise registrisse kandmise eest tuleb tasuda riigilõiv 500€

Omavoliline ehitustegevus peale 01.07.2015

Kui omavoliline ehitustegevus on teostatud peale hetkel kehtiva ehitusseadutiku vastuvõtmist(01.07.2015), siis ehitise seadustamisele erireegleid kehtestatud ei ole ja ehitise seadustamiseks tuleb taotleda ehitusluba/ -teatis samadel tingimustel nagu oleks pidanud seda tegema juba enne ehitustegevuse algust.

Arvestada tuleb, et ehitustegevuse aega tuleb omavalitsusele ka tõendada.

Ehitise seadustamiseks vajalikud tegevused:

Ehitise audit (Konstruktsioonide ja tehnilise osa kirjeldus ja hinnang)

Mõõdistusprojekt/Ehitusprojekt (Hoone eelprojekti staadiumis asendiplaan, plaanid, vaated, lõige)

Ehitusjärgne kontrollmõõdistus (Kinnistuplaan hoonete paiknemisega ja tehnovõrkude asukohtadega)

Tuleohutusaudit (Tuleohutuse osa hinnang)

Küttekolde ekspertiis (Kamina, ahju, kerise, katla, korstna (vms.) nõuetekohasuse hinnang)

Elektripaigaldise audit (Elektripaigaldise kontrollmõõtmised ja auditi protokolli väljastamine)

Ehitise ehitisregistrisse kandmine:

Juhul, kui hoone on ehitatud enne 01.07.2015 aastat, siis saab hoone registrisse kanda andmete esitamise teatise ja mõõdistusprojekti alusel. Ehitisregistri koodi tekkimisel saab hoonele alustada kasutusloa taotlemisega.

Juhul, kui hoone on ehitatud peale 01.07.2015 aastat, siis peab hoone ehitisregistrisse kandmiseks koostama ehitusprojekti ja taotlema ehitusloa. Kasutusloa taotlemisega saab alustada, kui ehitusluba on väljastatud.

Iga juhtum on natuke erinev, eduka seadustamise aluseks on täpse lähteülesande koostamine, et teha just nii palju, et oluline saaks kajastatud ja ebaolulise pealt kokkuhoitud.

Kui soovite ebaseaduslikud hooned registrisse kanda, siis võtke meiega ühendust ja saame oma kogemusega abiks olla, et võimalikult efektiivselt soovitud tulemuseni jõuda.