Hoone omanik

Kasutusluba tähendab, et hoone vastastab kõigile nõuetele ja seda on ohutu kasutada.

Kinnisvara müümine

Kinnisvara müügiga võib tekkida probleem, kuna pangad ei ole nõus üldjuhul ostjale laenu andma, kuna pole tõendatud hoone vastavus nõuetele ja seega pole kindlust, et tänases olukorras olevale hoonele pole vaja teostada ümberehitustöid kasutusloa hankimiseks.

Hoone kindlustamine

Kindlustusandja võib õnnetusjuhtumi korral keelduda kindlustuse välja maksmisest, kuna ehitist pole kontrollinud päästeamet ja sellest tulenevalt pole hoone omanik täitnud talle pandud kohustust tõendada hoone vastavust ohutusnõuetele.

Kohalik omavalitsus

Kohalikul omavalitsusel on õigus kasutusloata hoone omanikku trahvida füüsilise isiku puhul 300 trahviühikut ja juriidilise isiku puhul 32 000€

Seaduse kohaselt tuleb ehitisregistri andmed korrastada 2020 aasta 1. jaanuariks ja kanda registrisse kõik sinna seni kandmata hooned.

Omavoliliste ehitiste puhul, mis on ehitatud peale 01.01.2003 on omavalitsusel õigus rakendada sunniraha ülemmäärga füüsilisele isikule 10 000 eurot ja juriidilisele isikule 100 000 eurot.