1. Seadusliku aluse tuvastamine

Esmalt tuleb tuvastada, kas ehitustegevuseks on taotletud ehitusluba-teatis ja see on ehitisregistrisse kantud või tuleb ehitis seadustada. Ehitusloa olemasolu saab kontrollida ehr.ee keskkonnas. Kui ehr.ee keskkonnas ei ole õiguslik alus tuvastatav, tuleks uurida ka arhiivis olevaid dokumente, et veenduda, dokumendide puudumises, kuna vanemad dokumendid ei pruugi olla kantud ehr.ee keskkonda.

Ehitusloa olemasolu kontrollimine

2. Projekti vastavuse kontroll

Kas ehitusloa saanud projekt vastab hetkeolukorrale

Seletuskiri: konstruktsioonid, tehnosüsteemid ja tuleohutus

Asendiplaan: hoone paiknemine, krundi planeering ja tehnovõrkude paiknemine

Plaanid: siseplaneering ja tubade suurused

Vaated: fassaadid (materjal, värv, kujundus), akende, uste, kujundlike detailide ja korstnate paiknemine.

Projekti tellimine:

Kohaliku omavalitsuse arhiivid: päringu võib saata KOV-i info meilile.

Vanemad majad (enne 2003a. ehitatud): (http://www.ra.ee/vau/index.php/et/enquiry/application/create?type=7).

Tallinn: https://www.tallinn.ee/est/ehitus/Arhiivisailikute-tuubid

3. Ehitusdokumentatsiooni olemasolu tuvastamine

Kas on olemas ehitaja väljastatud allkirjastatud ehituspäevik, kaetud tööde aktid, oluliste materjalide sertifikaadid/toimivusdeklaratsioonid, teostusjoonised.

Kas dokumendid kajastavad terviklikku ehitamist (vundament ja aluspõrand, kandeseinad, soojustus, vahelagi, katuslagi, katus, tuleohutustööd, tehnosüsteemide paigaldamine ja paiknemine).

4. Tehnosüsteemidei dokumentide olemasolu tuvastamine

Tehnosüsteemide nõuetekohast paigaldust tõendavad dokumendi, teostusjoonised, passid, mõõdistused (vesi, kanalisatsioon, elekter, gaas, ventilatsioon, küttekolded, korstnad, puurkaev, mahuti/septik)

Kasutusloa dokumentatsioon

5. Puudu olevate dokumentide koostamine ja asendamine auditite läbiviimisega

Hoone mõõdistus ja muudatusprojekt– vajalik koostada juhul, kui ehitusloa saanud projekti seletuskiri või joonised ei vasta tegelikule olukorrale.

Ehitise audit– vajalik koostada, kui puuduvad ehitust kajastavad dokumendid (ehituspäevik, kaetud tööde aktid, materjalide sertifikaadid).

*Tallinnas ei pea ehitise auditit koostama, kui hoone on ehitanud omanik ise enne 01.07.2015 a. Hoone peab vastama olulises osas projektile, väiksemad muudatused tuleb kajastada muudatusprojektis, kui hoonet on aga laiendatud ja olulised tehnilised näitajad on muutunud, siis tuleks koostada ka ehitise audit.

Tuleohutusaudit– vajalik koostada, kui ehitusprojekt näeb ette oluliste tuleohutusnõuete täitmise (tulekaitse sektsioonid, tulemüür, materjalide tulepüsivus, küttesüsteemi tuleohutus)

*Muul juhul piisab Päästeameti juhiste täitmisest: https://kodutuleohutuks.ee/wp-content/uploads/2018/10/Tuleohutusleht.pdf

Ehitusjärgne kontrollmõõdistus– kinnistu plaan tehnovõrkude ja hoone nurgapunkti koordinaatidega, koostatakse peale ehitustööde lõppemist.

Tehnosüsteemide mõõdistused ja auditid (elekter, gaas, ventilatsioon, küttekolded ja korstnad)

Energiamärgis– Koosatakse, kui hoone on projekteeritud peale 01.01.2009 aastat.

Dokumentide asendamine

6. Objekti ülevaatus ja nõuetele vastavuse kontroll

Eksperdid teostavad objekti ülevaatused ja veenduvad hoone vastavuses nõuetele, juhul, kui avastatakse mitte vastavusi antakse hoone omanikule puudustest teada ja pakutakse ka välja võimaliku tegevuskava nende kõrvaldamiseks.

Tavaliselt on puudused seotud järgnevate teemadega: ehitis ei ole lõpuni ehitatud ja hetkel selle kasutamine ei ole ohutu, ei ole täidetud tuleohutusnõuded, elektripaigaldis ei vasta nõuetele.

7. Auditite valmimine

Kui hoone vastab nõuetele väljastatakse auditite aruanded, mis kinnitavad, et hoone vastab nõuetele, seda saab ohutult, vastavalt kasutusotstarbele kasutada.

8. Kasutusloa taotluse esitamine

Kasutusloa taotluse koostamine ja esitamine omavalitsusele menetlemiseks, taotluse läbivaatamise aeg tulenevalt seadusest on kuni 30 kalendripäeva, mis võib ka pikem olla, seda sõltuvalt omavalitsuse ametnike töömahust.

9. Kasutusloa taotluse menetlemine ja võimalike omavalitsuse lisanõuete täitmine

Kohalik omavalitsus võib esitada lisanõudmisi ja täpsustusi dokumentatsiooni ülevaatamisel, juhul, kui leitakse dokumentatsioonis puudusi, siis tuleb need menetluse jätkamiseks korda teha või lisadokumente esitada.

10. Kasutusloa väljastamine

Kasutusluba kantakse ehitisregistrisse ja kogu maja dokumentatsioon on sealt ka edaspidi leitav.

Edaspidi peab hoone vastama ehitisregistrisse esitatud dokumentatsioonile, kui soovitakse teostada ümberehitamisi tuleks taotleda vastavad load ning muudatused ka ehitisregistris fikseerida, et kasutusluba kehtivust ei kaotaks. Kui teostatakse ümberehitusi uue seaduse alusel (peale 01.07.2015), siis tuleb hoone seadustamiseks taotleda ka ehitusluba, protsess näeb välja sama, nagu oleks asju seaduse järgi pidanud ajama, ainuke vahe on, et kui hoone on valmis ja omavalitsusele midagi kooskõlastuse andmisel ei sobi ja ehitusloa saab teisel kujul, kui ehitis tegelikult ehitati, siis kasutusloa saamiseks tuleb hoone projektiga vastavusse viia. Ehitusdokumentide puudumisel tuleb teostada ka auditid.

Kui soovite, et teostaksime teie hoonele kasutusloa taotlemise protsessi, siis võtke meiega ühendust ja aitame Teil edukalt läbida kõik protsessi etapid, et kasutusloa protsess võimalikult efektiivselt eduka lõpuni juhtida.